18 maj 2022
 
Zapomniałeś hasła?  Kliknij tutaj

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy „MondayNews – Serwis Agencyjny” zwany dalej Serwisem, umożliwia swoim Użytkownikom pobieranie drogą elektroniczną materiałów audio, wideo, fotograficznych, graficznych oraz tekstowych, zwanych dalej „Materiałami”, „Treścią”, „Informacjami” lub „Depeszami” z zasobów Serwisu.
 2. Serwis udostępniony jest pod unikalnym adresem www.MondayNews.pl.
 3. Właścicielem Serwisu oraz materiałów w nim zawartych jest MondayNews Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (00-124) Warszawa, Rondo ONZ 1. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000693116, zwana dalej Redakcją.
 4. Zasady korzystania z Serwisu określa niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem.
 5. Dostęp do materiałów Redakcji zastrzeżony jest dla końcowych odbiorców zwanych dalej Użytkownikami.
 6. Szczegółowe warunki przesyłania i publikacji materiałów w Serwisie oraz wykorzystania materiałów zawartych w Serwisie określają właściwe Umowy Licencyjne.
 7. Dostęp Użytkownika do materiałów Redakcji uzależniony jest od prawidłowego zarejestrowania się Użytkownika i otrzymania od Redakcji loginu oraz hasła dostępu do konta Użytkownika.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania warunków zamieszczonej na stronach Serwisu Umowy Licencyjnej oraz Regulaminu.
 9. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 10. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
  1. Redakcja – MondayNews Polska Sp. z o.o., (00-124) Warszawa, Rondo ONZ 1.
  2. Serwis – portal internetowy „MondayNews.pl” zamieszczony pod adresem internetowym www.MondayNews.pl, stanowiący własność Redakcji.
  3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie, która dokonała rejestracji i posiada tzw. Konto Użytkownika.
  4. Usługa – pobieranie płatnych oraz bezpłatnych informacji z Serwisu.
  5. Treść/Informacja/Depesza – treści zamieszczone na stronie Serwisu.
  6. Dane – wszelkie dane przekazane Redakcji przez Użytkownika i osobę przesyłająca treści w trakcie rejestracji w Serwisie lub wynikające z bezpośredniego korzystania z Serwisu.
  7. Konto Użytkownika – miejsce na serwerze Serwisu udostępnione zarejestrowanemu Użytkownikowi po jego zalogowaniu się. Za pośrednictwem konta Użytkownik pobiera informacje z Serwisu oraz zarządza swoimi danymi.
  8. Osoba przesyłająca treść – osoba przesyłająca materiał do Serwisu w celu jego publikacji, posiadająca wszelkie uprawnienia do rozporządzenia prawami autorskimi do przesyłanych materiałów.
  9. Licencja – warunki korzystania z materiałów pobranych z Serwisu przez Użytkownika oraz warunki zamieszczania treści w serwisie.

§2 REJESTRACJA I REKLAMACJE

 1. W celu uzyskania dostępu do pobierania treści zawartych w Serwisie wymagana jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja w Serwisie polega na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie i uzyskaniu loginu oraz hasła.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i strony Serwisu.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny.
 5. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania hasła uzyskanego w trakcie rejestracji osobom trzecim oraz jest odpowiedzialny za działania osób trzecich posługujących się jego loginem i hasłem w sposób sprzeczny z polskimi lub międzynarodowymi przepisami prawa, treścią Regulaminu Serwisu, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Redakcji.
 7. W przypadku podejrzenia korzystania z loginu i hasła przez osoby nieupoważnione Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Redakcję oraz w celach bezpieczeństwa odpowiednio dokonać zmiany hasła lub powinien wnieść o zablokowanie Konta Użytkownika.
 8. Rejestrując konto, Użytkownik oświadcza, że w pełni zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu oraz że wszelkie dane, wskazane w trakcie rejestracji konta Użytkownika, są zgodne z prawdą.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Redakcję lub jej następców prawnych wszelkich przekazanych do Serwisu informacji oraz danych osobowych, w tym również do wykorzystywania tych informacji i danych w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych.
 10. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Redakcji lub jej następców prawnych wszelkich informacji, w tym informacji handlowych w ramach tzw. Newslettera.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia.
 12. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje Konto z Serwisu bez podania powodów oraz zażądać usunięcia danych podanych w trakcie procesu rejestracyjnego.
 13. Usunięcie lub zablokowanie Konta Użytkownika oznacza jednoczesny brak możliwości korzystania z Serwisu.
 14. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu.
 15. Zgłaszanie oraz odpowiedź na reklamację odbywają się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 16. Użytkownik składa Reklamacje na adres reklamacje@mondaynews.pl, która rozpatrywana jest przez Redakcję w terminie do 14 dni (słownie: czternastu) roboczych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień etc.

§3 MOŻLIWOŚCI I ZASADY POBIERANIA INFORMACJI Z SERWISU

 1. Pobieranie materiałów zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatne z wyjątkiem materiałów wyraźnie oznaczonych jako „MATERIAŁ PŁATNY”.
 2. Materiał płatny może zostać udostępniony Użytkownikowi na zasadzie wyłączności na podstawie odrębnie zawartej umowy z Redakcją.
 3. Pobranie materiału płatnego następuje po uzyskaniu zgody Redakcji i zapłaceniu przez Użytkownika opłaty za pobranie materiału.
 4. Wysokość opłaty za prawo do pobrania materiału płatnego, również na zasadzie wyłączności, Redakcja przedstawi Użytkownikowi na jego zapytanie.
 5. Zapłata za prawo do pobrania materiału płatnego następuje na podstawie faktury VAT doręczonej Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 6. Po uiszczeniu opłaty, materiał zostanie udostępniony Użytkownikowi do pobrania.
 7. Pozostałe informacje, niestanowiące materiału płatnego, publikowane są w Serwisie bezpłatnie.
 8. Niektóre materiały wideo zamieszczone w Serwisie, pobierane bezpośrednio z Serwisu w formie udostępnienia pliku (przycisk Udostępnij), mogą zawierać w swej treści krótkie reklamy dodane na początku materiału.
 9. Niektóre materiały zamieszczone w Serwisie zostały przygotowane przez Redakcję przy udziale innych firm lub instytucji na podstawie osobno zwartych umów na obsługę medialną i zawierają wyłącznie opinie np. ekspercką i/lub bieżącą analizę sytuacji rynkowej, jednocześnie nie stanowiąc materiału reklamowego czy promocyjnego.
 10. Materiały zamieszczane w Serwisie, będące materiałami promocyjnymi lub reklamowymi są oznaczone jako „MATERIAŁ PARTNERA”.

§4 ZASADY ZAMIESZCZANIA INFORMACJI, KOMUNIKATÓW I DEPESZ

 1. Firmy, instytucje, agencje PR, rzecznicy prasowi etc., zwani dalej osobami przesyłającymi treści, przesyłają Redakcji własne informacje tj. materiały audio, wideo, fotograficzne, graficzne i tekstowe w celu ich umieszczenia w Serwisie.
 2. Informacje, przekazywane do Serwisu w celu ich publikacji, każdorazowo podlegają weryfikacji przez Redakcję, która bez podania przyczyny może odmówić umieszczenia przekazanej informacji na stronach Serwisu.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostarczonych informacji, Redakcja zamieszcza taką informację w Serwisie, która może być pobierana przez Użytkowników.
 4. Redakcja ma prawo do opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów, a w szczególności do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych materiałach.
 5. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, przesłanych Redakcji w celu publikacji na stronie Serwisu.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach przekazywanych do publikacji na stronie Serwisu.
 7. Informacje o zamieszczeniu w Serwisie nowych treści będą dostarczane Użytkownikom za pośrednictwem tzw. Newslettera.
 8. Redakcja dodatkowo udostępnia odpłatnie usługę promocji publikowanych w Serwisie informacji.
 9. Warunki i zasady promocji oraz wysokość opłaty za promocję danej informacji Strony każdorazowo ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.
 10. Na podstawie niezamówionych materiałów przesłanych do Serwisu Redakcja może stworzyć oraz opublikować tekst pod własną nazwą i według swojej indywidualnej koncepcji.

§5 PROCEDURA PRZESYŁANIA TREŚCI DO SERWISU

 1. Przesyłanie treści do Serwisu następuje poprzez „FORMULARZ DO PRZESYŁANIA INFORMACJI” znajdujący się na stronie Serwisu.
 2. Warunkiem przesłania treści do Serwisu jest zgodne z prawdą wypełnienie Formularza do przesyłania informacji oraz zaakceptowanie warunków oświadczeń i udzielenie licencji zawartych w Formularzu.
 3. Osoba przesyłająca treść do Serwisu oświadcza, że w należy sposób zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin w całości.
 4. Osoba przesyłająca treść do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Redakcję lub jej następców prawnych wszelkich przekazanych do Serwisu informacji oraz danych osobowych, a także do wykorzystywania tych informacji i danych w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych.
 5. Osoba przesyłająca treść do Serwisu oświadcza, że wyraża pełną zgodę na otrzymywanie od Redakcji lub jej następców prawnych wszelkich informacji, w tym informacji handlowych, w ramach tzw. Newslettera.
 6. Każda osoba przesyłająca treści do Serwisu ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia.
 7. W przypadku, gdy osoba przesyłająca treść nie zaakceptuje warunków określonych w Formularzu do przesyłania informacji, Redakcja nie przyjmuje przesłanych wadliwie materiałów i tym samym odmawia ich publikacji na stronie Serwisu.

§6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Redakcja ma prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik wykorzystuje Serwis w celach nieetycznych, wyrządza szkodę osobą trzecim, narusza obowiązujące prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu i Licencji.
 2. Redakcja zablokuje konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika w sposób niedozwolony ingerują w strukturę Serwisu lub zmierzają do jego destabilizacji.
 3. Redakcja może odblokować Konto Użytkownika w przypadku wykonania przez Użytkownika zaleceń Redakcji związanych z naruszeniami podczas korzystania z Serwisu.
 4. Redakcja nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania z Serwisu w sposób nieuprawniony i niezgodny z Regulaminem, powstałe na skutek siły wyższej oraz powstałe z winy Użytkownika.
 6. Redakcja może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie, które to zmiany będą komunikowane Użytkownikowi w trakcie procesu logowania do Serwisu.
 7. W celu dalszego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania zmian Regulaminu. W przeciwnym wypadku konto Użytkownika zostanie zablokowane.
 8. Użytkownik może korzystać z nazwy, logotypu lub adresów internetowych Serwisu, cytując materiał i wskazując źródło informacji. W innych przypadkach korzystanie z nazwy, logotypu lub adresów internetowych Serwisu wymaga odrębnej zgody Redakcji.
 9. Korzystając z zasobów Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest co najmniej do wskazania nazwy bądź strony Serwisu (MondayNews.pl), jako źródła danej informacji.
 10. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Serwis z plików cookies zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności serwisu MondayNews.pl.
 11. Korzystanie ze stron Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia.
 12. Ewentualne spory prawne Redakcji z Użytkownikiem, wynikające z korzystania z Serwisu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla m.st. Warszawy, na podstawie prawa polskiego.

Używamy plików cookies by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.