×
Biznes i gospodarka separator
Budownictwo Energetyka Handel Infrastruktura Motoryzacja Nieruchomość Przemysł Rolnictwo Telekomunikacja Transport Turystyka Ubezpieczenia
Bankowość i finanse separator
Banki Fundusze Giełda Inwestycje Kredyty Lokaty Waluty
Nowe technologie separator
Audio-Wideo Fotografia Internet Komputery Oprogramowanie Telefony
Społeczeństwo separator
Konsument Podatki Praca i kariera Prawo Problemy społeczne Samorząd
Edukacja separator
Dziecko Nauka Szkolnictwo
Media separator
Internet Public Relations Reklama i marketing Telewizja, radio, prasa
Zdrowie i uroda separator
Choroby Kosmetyki Leczenie Leki i preparaty Medycyna Porady lekarza Profilaktyka Żywienie
Kultura separator
Film Literatura Muzyka Sztuka Teatr
Lifestyle separator
Dom i ogród Gwiazdy Kulinaria Moda Podróże Styl życia Wnętrza Zakupy
Opinie i komentarze separator
Bankowość Finanse Gospodarka Handel Marketing Materiał eksperta Nowe Technologie Podatki Praca i kariera

LICENCJA NA ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stronami niniejszej umowy są:
  1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie, która dokonała rejestracji i posiada tzw. Konto Użytkownika, tj. miejsce na serwerze Serwisu, udostępnione zarejestrowanemu Użytkownikowi po jego zalogowaniu się. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba działająca w imieniu i na rzecz podmiotu (firmy lub instytucji), którego przedmiotem działalności gospodarczej jest publikowanie i rozpowszechnianie informacji. 
  2. Redakcja, Serwis – MondayNews Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000693116), posługująca się numerem NIP: 113-295-00-06, a także adresem e-mail: redakcja@mondaynews.pl.
 2. Redakcja oświadcza, że posiada uprawnienie do rozporządzania prawami autorskimi do materiałów/treści publikowanych na stronie Serwisu, zwanych dalej Materiałami, w zakresie wynikającym z przedmiotowej Licencji, w tym posiada prawo do upoważnienia Użytkownika do rozpowszechniania pobranych z Serwisu Materiałów, przekazanych Redakcji przez osoby trzecie.
 3. Prawo do pobierania Materiałów z Serwisu posiadają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, którzy mogą korzystać z nich w ramach niniejszej Licencji.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest zarejestrowanym Użytkownikiem, zapoznał się i w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Serwisu.
 5. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Licencji i akceptuje jej postanowienia oraz zobowiązuje się korzystać z pobranych z Serwisu materiałów w zakresie i na warunkach udzielonej Licencji.
 6. Redakcja udziela Użytkownikowi Licencji do rozpowszechniania materiałów pobranych drogą elektroniczną przez Użytkownika ze strony Serwisu MondayNews.pl, w zakresie wskazanym w niniejszej Licencji.
 7. Przedmiotowa Licencja nie obejmuje prawa do rozpowszechniania pobranych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.
 8. Materiały udostępniane na warunkach niniejszej licencji podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Materiałów na warunkach innych niż określone w niniejszej Licencji lub prawie autorskim.

§2. 
ZAKRES LICENCJI

 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie upoważnienia do rozpowszechniania Materiałów, które Użytkownik zamierza pobrać z zasobów Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego przez Użytkownika Regulaminu Serwisu.
 2. Redakcja, działając w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu i na rzecz osób trzecich, udziela Użytkownikowi na czas nieoznaczony niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na rozpowszechnienie pobranych z Serwisu Materiałów na następujących polach eksploatacji: 
  1. zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką audiowizualną oraz wizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu, a w szczególności na kasetach DAT, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, a także techniką drukarską i poligraficzną,
  2. wprowadzanie do obrotu,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb realizacyjnych,
  4. wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych, tj. SMS, MMS oraz przekazu interaktywnego,
  5. wprowadzenie do sieci multimedialnych, w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz uploading i downloading,
  7. użyczenie,
  8. najem, dzierżawa,
  9. publiczne odtworzenie,
  10. nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu i formy, przez stację naziemną,
  11. nadawanie za pośrednictwem satelity,
  12. nadawanie w sieciach interaktywnych, w tym webcasting oraz simulcasting,
  13. przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu lub dźwięku,
  14. wprowadzanie zmian, modyfikacji i artystycznych opracowań,
  15. wystawienie,
  16. wyświetlanie.
 3. Redakcja upoważnia Użytkownika do dokonywania skrótów w pobranych materiałach oraz do modyfikacji technicznych w celu dostosowywania materiałów do środków przekazu i nośników. Wprowadzone przez Użytkownika modyfikacje nie mogą zmieniać treści i/lub wydźwięku merytorycznej warstwy pobranego Materiału. 
 4. Na podst. art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Redakcja udziela Użytkownikowi Licencji nieodpłatnie.
 5. Użytkownik nie może udzielać sublicencji.
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z pobranych Materiałów z zachowaniem praw osób trzecich, natomiast Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wykorzystania pobranych materiałów w sposób niezgodny z udzieloną Licencją oraz przepisami prawa.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień Licencji Redakcja może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku sporu sądowego, wytoczonego przeciwko Redakcji w przedmiocie roszczeń wynikających z korzystania z Materiałów przez Użytkownika z naruszeniem postanowień Licencji, Użytkownik, po poinformowaniu o tym fakcie przez Redakcję, ma obowiązek, w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od otrzymania informacji, wstąpienia do sprawy po stronie Redakcji w charakterze interwenienta ubocznego poprzez złożenie w sądzie, w którym toczy się przedmiotowe postępowanie odpowiedniego oświadczenia, a w przypadku wyrażenia takiej zgody przez strony postępowania wejść w spór sądowy w miejsce Redakcji. Użytkownik zobowiązuje się również pokryć wszelkie koszty poniesione przez Redakcję w związku z dochodzeniem tych roszczeń przez osoby trzecie.
 10. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo do wskazania Serwisu MondayNews.pl jako źródła pochodzenia publikowanego lub rozpowszechnianego Materiału i/lub do oznaczenia tego Materiału logotypem Serwisu.

§3. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji.
 2. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Licencją, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Serwisu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Stronami, a wynikające z niniejszej Licencji, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla m.st. Warszawy.
Przewiń do góry