×
Biznes i gospodarka separator
Budownictwo Energetyka Handel Infrastruktura Motoryzacja Nieruchomość Przemysł Rolnictwo Telekomunikacja Transport Turystyka Ubezpieczenia
Bankowość i finanse separator
Banki Fundusze Giełda Inwestycje Kredyty Lokaty Waluty
Nowe technologie separator
Audio-Wideo Fotografia Internet Komputery Oprogramowanie Telefony
Społeczeństwo separator
Konsument Podatki Praca i kariera Prawo Problemy społeczne Samorząd
Edukacja separator
Dziecko Nauka Szkolnictwo
Media separator
Internet Public Relations Reklama i marketing Telewizja, radio, prasa
Zdrowie i uroda separator
Choroby Kosmetyki Leczenie Leki i preparaty Medycyna Porady lekarza Profilaktyka Żywienie
Kultura separator
Film Literatura Muzyka Sztuka Teatr
Lifestyle separator
Dom i ogród Gwiazdy Kulinaria Moda Podróże Styl życia Wnętrza Zakupy
Opinie i komentarze separator
Bankowość Finanse Gospodarka Handel Marketing Materiał eksperta Nowe Technologie Podatki Praca i kariera

REGULAMIN SERWISU MONDAYNEWS

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy „MondayNews – Serwis Agencyjny”, zwany dalej Serwisem, umożliwia swoim Użytkownikom pobieranie drogą elektroniczną materiałów audio, wideo, fotograficznych, graficznych oraz tekstowych, zwanych dalej „Materiałami”, „Treścią”, „Informacjami” lub „Depeszami” z zasobów Serwisu.
 2. Serwis udostępniony jest pod unikalnym adresem www.MondayNews.pl.
 3. Serwis internetowy „MondayNews – Serwis Agencyjny” przeznaczony jest wyłącznie dla mediów, firm i instytucji.
 4. Właścicielem Serwisu oraz materiałów w nim zawartych jest MondayNews Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Spółka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000693116), zwana dalej Redakcją. Posługuje się numerem NIP: 113-295-00-06, a także adresem e-mail: redakcja@mondaynews.pl.
 5. Zasady korzystania z Serwisu określa niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem Serwisu wraz z pozostałymi dokumentami, tj. Polityką prywatności Serwisu MondayNews, Informacją dotycząca przetwarzania Danych osobowych, Licencją na publikacje Materiałów oraz Licencją na publikacje i rozpowszechnianie Materiałów.
 6. Dostęp do materiałów Redakcji zastrzeżony jest dla końcowych odbiorców, zwanych dalej Użytkownikami.
 7. Użytkownicy, poza dostępem do materiałów Redakcji, w sposób określony poniżej, w ramach dodatkowej bezpłatnej usługi, będą otrzymywać na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, Newsletter z informacjami o bieżących materiałach Redakcji, o tematyce określonej przez Użytkownika.   
 8. Szczegółowe warunki przesyłania i publikacji materiałów w Serwisie oraz wykorzystania materiałów w nim zawartych określają właściwe Umowy Licencyjne.
 9. Dostęp Użytkownika do materiałów Redakcji uzależniony jest od prawidłowego zarejestrowania się w Serwisie, w tym od otrzymania od Redakcji unikalnego hasła dostępu do konta oraz samodzielnego utworzenia Loginu przez Użytkownika.
 10. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania warunków zamieszczonej na stronach Serwisu Umowy Licencyjnej na Rozpowszechnianie Materiałów, Polityki Prywatności Serwisu oraz Regulaminu Serwisu.
 11. Serwis, zamieszczony na stronie internetowej www.MondayNews.pl, obsługiwany jest przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe i nie wymaga żadnych szczególnych właściwości urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik.
 12. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 13. Zakazuje się wszystkim Użytkownikom zamieszczania na stronie serwisu treści bezprawnych.
 14. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: 
  1. Redakcja – MondayNews Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
  2. Serwis – portal zamieszczony pod adresem www.MondayNews.pl, stanowiący własność Redakcji.
  3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie, która dokonała rejestracji i posiada tzw. Konto Użytkownika.
  4. Usługa – pobieranie płatnych oraz bezpłatnych informacji z Serwisu.
  5. Treść/Informacja/Depesza/Grafika – materiały zamieszczone na stronie Serwisu.
  6. Dane – wszelkie dane przekazane Redakcji przez Użytkownika i osobę przesyłającą treści w trakcie rejestracji w Serwisie lub wynikające z bezpośredniego korzystania z Serwisu.
  7. Konto Użytkownika – miejsce na serwerze Serwisu udostępnione zarejestrowanemu Użytkownikowi po jego zalogowaniu się. Za pośrednictwem konta Użytkownik pobiera informacje z Serwisu oraz zarządza swoimi danymi.
  8. Dostawca Treści – osoba przesyłająca materiały do Serwisu, w celu ich publikacji i korzystania przez Użytkowników, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, posiadająca wszelkie uprawnienia do rozporządzenia prawami autorskimi w ramach przesyłanych materiałów.
  9. Licencja na Rozpowszechnianie Materiałów – dokument określający warunki korzystania z materiałów pobranych z Serwisu przez Użytkownika.
  10. Licencja na Publikacje i Rozpowszechnianie Materiałów – dokument określający warunki zamieszczania materiałów w serwisie.
  11. Regulamin – dokument Regulamin Serwisu MondayNews, określający zasady korzystania z Serwisu wraz z pozostałymi dokumentami (Polityka prywatności Serwisu MondayNews oraz Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych).
  12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Redakcja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  13. Informacje o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Serwis oraz informacje, o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Redakcja będzie podawała na stronie www.MondayNews.pl lub będzie przekazywała Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci Newslettera.

§2.
REJESTRACJA I REKLAMACJE

 1. W celu uzyskania dostępu do pobierania treści zawartych w Serwisie bezwzględnie wymagana jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja w Serwisie polega na założeniu konta Użytkownika w Serwisie i uzyskaniu hasła oraz nadaniu Loginu do konta przez Użytkownika.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji konta Użytkownika odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i strony Serwisu.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wypełnieniem formularza danymi niezgodnymi ze stanem faktycznym.
 5. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno konto.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania hasła uzyskanego w trakcie rejestracji osobom trzecim oraz jest odpowiedzialny za działania osób trzecich posługujących się jego loginem i hasłem w sposób sprzeczny z polskimi lub międzynarodowymi przepisami prawa, treścią Regulaminu Serwisu, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Redakcji.
 7. W przypadku podejrzenia korzystania z loginu i hasła przez osoby nieupoważnione Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Redakcję oraz w celach bezpieczeństwa odpowiednio dokonać zmiany hasła lub powinien wnieść o zablokowanie konta Użytkownika.
 8. Rejestrując konto, Użytkownik oświadcza, że w pełni zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu Serwisu oraz pozostałych dokumentów: Polityka prywatności Serwisu MondayNews, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, Licencja na publikacje Materiałów oraz Licencja na publikacje i rozpowszechnianie Materiałów, a także że wszelkie dane, wskazane w trakcie rejestracji konta Użytkownika, są zgodne z prawdą.
 9. Informacje o zamieszczeniu w Serwisie nowych treści będą dostarczane za pośrednictwem tzw. Newslettera Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
 10. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć udzieloną zgodę na otrzymywanie Newslettera, wysyłając taką informację pod adres newsletter@mondaynews.pl. 
 11. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto z Serwisu bez podania powodów, wysyłając takie żądanie pod adres redakcja@mondaynews.pl.
 12. Usunięcie lub zablokowanie konta Użytkownika oznacza jednoczesny brak możliwości korzystania z Serwisu i jego zasobów.
 13. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu.
 14. Zgłaszanie oraz odpowiedź na reklamację odbywają się elektronicznie, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 15. Użytkownik składa Reklamację na adres reklamacje@mondaynews.pl. Jest ona rozpatrywana przez Redakcję w terminie do 7 dni roboczych (słownie: siedmiu), licząc od dnia jej zgłoszenia. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień etc.

§3.
MOŻLIWOŚCI I ZASADY POBIERANIA MATERIAŁÓW Z SERWISU

 1. Pobieranie materiałów, zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, jest bezpłatne, z wyjątkiem treści wyraźnie oznaczonej jako „MATERIAŁ PŁATNY”.
 2. Materiał wymieniony w §3 ust. 1 może zostać udostępniony Użytkownikowi na zasadzie wyłączności, na podstawie odrębnie zawartej umowy z Redakcją.
 3. Pobranie ww. materiału następuje po uzyskaniu zgody Redakcji i zapłaceniu przez Użytkownika dodatkowej opłaty.
 4. Wysokość opłaty za prawo do pobrania „MATERIAŁU PŁATNEGO”, również na zasadzie wyłączności, Redakcja przedstawi Użytkownikowi na jego wyraźne zapytanie, przesłane na adres e-mail: licencje@mondaynews.pl.
 5. Zapłata za prawo do pobrania materiału płatnego następuje na podstawie faktury VAT, doręczonej Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 6. Po uiszczeniu opłaty, materiał zostanie wysłany na adres Użytkownika.
 7. Pozostałe informacje, niestanowiące materiału płatnego, publikowane są w Serwisie bezpłatnie.
 8. Niektóre materiały wideo zamieszczone w Serwisie, pobierane bezpośrednio z Serwisu w formie udostępnienia pliku (po zalogowaniu przycisk „Udostępnij”), mogą zawierać krótkie reklamy (wyraźnie oznaczone jako materiał reklamowy), tj. mogą być dodane na początku, w środku lub na końcu materiału.
 9. Niektóre materiały, zamieszczone w Serwisie, mogą być przygotowane przez Redakcję przy udziale innych firm lub instytucji, na podstawie osobno zwartych umów na obsługę medialną lub w ramach partnerstwa i/lub współpracy merytorycznej. Zawierają wyłącznie opinie, np. eksperckie, i/lub bieżące analizy rynku, jednocześnie nie stanowiąc materiałów reklamowych czy promocyjnych.
 10. Materiały zamieszczane w Serwisie, będące materiałami promocyjnymi lub reklamowymi, są wyraźnie oznaczone jako „MATERIAŁ PARTNERA” lub „MATERIAŁ PROMOCYJNY” bądź są bezpośrednio umieszczane w zakładce „CENTRUM PRASOWE”.

§4.
ZASADY ZAMIESZCZANIA NADESŁANYCH MATERIAŁÓW

 1. Firmy, instytucje, agencje PR, rzecznicy prasowi, zwani dalej osobami dostarczającymi treści, przesyłają Redakcji własne informacje, tj. materiały audio, wideo, fotograficzne, graficzne i tekstowe, w celu ich umieszczenia w Serwisie.
 2. Informacje, przekazywane do Serwisu w celu ich publikacji, każdorazowo podlegają weryfikacji przez Redakcję, która bez podania przyczyny może odmówić umieszczenia przekazanej informacji na stronach Serwisu.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Redakcja zamieszcza taką informację w Serwisie, która może być pobierana przez Użytkowników oraz inne podmioty współpracujące z Redakcją.
 4. Redakcja ma prawo do opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów/treści, a w szczególności do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych materiałach.
 5. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, przesłanych Redakcji w celu publikacji na stronie Serwisu.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach przekazywanych do publikacji na stronie Serwisu.
 7. Redakcja dodatkowo udostępnia odpłatnie usługę promocji publikowanych w Serwisie informacji zamieszczanych w sekcji „CENTRUM PRASOWE”.
 8. Warunki i zasady promocji oraz wysokość opłaty za ekspozycję danej informacji Strony każdorazowo ustalą w drodze indywidualnych negocjacji. W celu wyrażenia zainteresowania promocją danego materiału Użytkownik winien skierować takie zapytanie na adres e-mail: zlecone@mondaynews.pl. 
 9. Na podstawie niezamówionych materiałów, przesłanych do Serwisu, Redakcja może stworzyć oraz opublikować tekst pod własną nazwą i według swojej indywidualnej koncepcji.

§5.
PROCEDURA PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW DO SERWISU

 1. Przesyłanie do Serwisu treści w każdej postaci następuje poprzez formularz „PRZEŚLJ NEWSA”, znajdujący się na stronie Serwisu pod adresem https://mondaynews.pl/przeslij-newsa/.
 2. Warunkiem przesłania ww. treści do Serwisu jest zgodne z prawdą wypełnienie Formularza do przesyłania informacji/newsów oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu, Polityki prywatności Serwisu, a także udzielenie Licencji na Publikacje i Rozpowszechnianie Serwisowi.
 3. W przypadku prawidłowo przesłanych treści do Serwisu, Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji danego materiału bez podania przyczyny.

§6.
WARUNKI ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW PŁATNYCH

 1. Podmioty określone w §4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu mogą wykupić wybrany/wybrane płatny/płatne pakiet/pakiety, w ramach którego/których Redakcja gwarantuje publikację nadesłanych materiałów informacyjnych oraz reklamowo-promocyjnych w określonych sekcjach portalu, tj. „CENTRUM PRASOWE” oraz „OPINIE I KOMENTARZE”, a także jako „MATERIAŁY SPONSOROWANE”.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w istniejących pakietach oraz wprowadzanie do oferty nowych pakietów i/lub warunków.
 3. Zamówienie płatnego pakietu/pakietów następuje za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie Serwisu pod adresem: https://mondaynews.pl/zloz-zamowienie.
 4. Po wypełnieniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany dokument zlecenia, który musi być podpisany przez Dostawcę Treści lub osoby uprawnione, w tym zgodnie z prawem reprezentacji wynikającym z KRS, a następnie przesłany w formie skanu na adres Redakcji: sprzedaz@mondaynews.pl.
 5. W wygenerowanym zleceniu Dostawca Treści otrzyma niezbędne dane do zapłaty za zamówiony/zamówione pakiet/pakiety. Opłatę wykona w terminie do 7 dni, licząc od dnia podpisania zlecenia. Redakcja w terminie 7 dni od daty zapłaty wystawi właściwą fakturę VAT. W przypadku braku zapłaty we wskazanym wyżej terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowanie i nie wywoła to żadnych skutków prawnych dla Stron.
 6. Od momentu zaksięgowania zapłaty Redakcja przekaże Dostawcy Treści  kody dostępu do usługi, która staje się aktywna.
 7. Dostawca Treści udzieli Redakcji Licencji na Publikacje i Rozpowszechnianie Materiałów Zleconych oraz zaakceptuje następujące dokumenty:
  1. Regulamin Serwisu MondayNews,

  2. Politykę prywatności Serwisu MondayNews,

  3. Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 8. Po otrzymaniu płatności oraz podpisanego zlecenia na wybrany/wybrane pakiet/pakiety, Redakcja wyśle Dostawcy Treści fakturę VAT wraz z podpisanym przez siebie zleceniem na wskazany w formularzu adres e-mail. Niniejszym Dostawca Treści upoważnia MondayNews Polska Sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu upoważnionego do ich odbioru oraz oświadcza, że ww. dokumenty mogą być doręczane Dostawcy Treści drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w zamówieniu.
 9. Pakiety obejmują okres 90 dni (słownie: dziewięćdziesiąt), licząc od dnia następnego po dniu zaksięgowania wpłaty przez Redakcję. W tym terminie Dostawca Treści może przesyłać do publikacji materiały, zgodnie z warunkami wybranego pakietu.
 10. Przesłanie treści w ramach wykupionego pakietu następuje poprzez formularz: https://mondaynews.pl/przeslij-newsa-zlecone.
 11. Redakcja oświadcza, że nie publikuje informacji nieprawdziwych, obraźliwych, agresywnych, rasistowskich, niezgodnych z polskim prawem, naruszających dobro osób trzecich itp. oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconych materiałów.
 12. Dostawca Treści bierze pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za treści i materiały o charakterze informacyjnym, reklamowym oraz promocyjnym.
 13. Dostawca Treści ponosi wszelką odpowiedzialność za treść zleconych do publikacji materiałów oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty Redakcji powstałe w związku z roszczeniami osób trzecich, związanymi ze zleconymi do publikacji materiałami. W przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Redakcji przez osoby trzecie, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw autorskich przez Redakcję lub Dostawcę Treści, Dostawca Treści zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do sprawy w miejsce Redakcji lub obok Redakcji jako interwenient uboczny. Dostawca Treści zwróci Redakcji wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym. W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o których mowa powyżej, Redakcja obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Dostawcę Treści oraz wezwać go do udziału w sprawie. Jeżeli Redakcja tego zaniecha, Dostawca Treści zostaje zwolniony z opisanego wyżej zobowiązania względem Redakcji.
 14. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w materiały nadsyłane w ramach pakietu w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne w celu dostosowania treści do wymogów portalu. W takim przypadku Redakcja poinformuje o tym fakcie Dostawcę Treści, który winien współdziałać z Redakcją w celu dostosowania treści do formy publikacji.
 15. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania publikacji zleconych materiałów nieprawdziwych, obraźliwych, agresywnych, rasistowskich, niezgodnych z polskim prawem, sprzecznych z niniejszym regulaminem, naruszających dobro osób trzecich lub łamiących zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Redakcja poinformuje o tym Dostawcę Treści, wskazując szczegółowo przyczyny odmowy publikacji. Dostawca treści zobowiązany jest usunąć wszelkie nieprawidłowości oraz współdziałać z Redakcją w celu umożliwienia publikacji.
 16. W przypadku braku współdziałania Dostawcy Treści z Redakcją i niedostosowania treści do wymogów portalu lub nieusunięcia przyczyn stanowiących odmowę publikacji w okresie trwania pakietu/pakietów, Redakcja będzie zwolniona z obowiązku publikacji takich treści z winy leżącej po stronie Dostawcy Treści, któremu nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot wniesionej opłaty w jakiejkolwiek części.

§7.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Redakcja ma prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku, gdy wykorzystuje on Serwis w celach nieetycznych, wyrządza szkodę osobom trzecim, narusza obowiązujące prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu i Licencji na Rozpowszechnianie Materiałów.
 2. Redakcja ma prawo zablokować konto Użytkownika, gdy korzysta on z materiałów zawartych w Serwisie niezgodnie z udzieloną mu Licencją, w tym w szczególności dokonuje skrótów lub jakichkolwiek modyfikacji, które mogą mieć wpływ na warstwę merytoryczną materiałów lub wypaczać ich sens i znaczenie zawartych w nich wypowiedzi.
 3. Redakcja zablokuje konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania w sposób niedozwolony ingerują w strukturę Serwisu lub zmierzają do jego destabilizacji.
 4. Redakcja może odblokować Konto Użytkownika w przypadku wykonania przez Użytkownika zaleceń Redakcji związanych z ujawnionymi naruszeniami podczas korzystania z Serwisu.
 5. Redakcja nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania z Serwisu w sposób nieuprawniony i niezgodny z Regulaminem Serwisu oraz Licencją na Rozpowszechnianie Materiałów, a także powstałe na skutek siły wyższej oraz z winy Użytkownika.
 7. Redakcja może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie Serwisu, które będą komunikowane Użytkownikowi w trakcie procesu logowania do Serwisu lub osobno przesyłane w formie wiadomości e-mailowych. 
 8. W celu dalszego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania zmian Regulaminu w terminie 48 godzin (słownie: czterdziestu ośmiu) od doręczenia mu do wiadomości tych zmian. W przeciwnym wypadku konto Użytkownika zostanie zablokowane.
 9. Użytkownik może korzystać z nazwy, logotypu lub adresów internetowych Serwisu, cytując materiał i/lub wskazując źródło pobranej informacji. W innych przypadkach korzystanie z ww. własności Serwisu wymaga odrębnej i pisemnej zgody Redakcji.
 10. Korzystając z zasobów Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest co najmniej do wskazania w opublikowanym Materiale nazwy Serwis Agencyjny MondayNews i/lub strony Serwisu MondayNews.pl, jako źródła pochodzenia materiału, w tym komunikatów i depesz.
 11. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Serwis z plików cookies zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności serwisu MondayNews.
 12. Korzystanie ze stron Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia.
 13. Ewentualne spory prawne Redakcji z Użytkownikiem, wynikające z korzystania z Serwisu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla m.st. Warszawy, na podstawie prawa polskiego.
Przewiń do góry