Licencja

Licencja na rozpowszechnianie materiałów serwisu MondayNews.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. UCE GROUP LTD. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zwana dalej Redakcją, oświadcza, że posiada uprawnienie do rozporządzenia prawami autorskimi do Materiałów publikowanych na stronie Serwisu w zakresie wynikającym z przedmiotowej Licencji.
 2. Redakcja oświadcza, że posiada prawo do upoważnienia Użytkownika do rozpowszechniania pobranych z Serwisu Materiałów, przekazanych Redakcji przez osoby trzecie.
 3. Prawo do pobierania informacji z Serwisu posiadają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy końcowi (dziennikarze), którzy mogą korzystać z Materiałów w ramach niniejszej Licencji.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest zarejestrowanym Użytkownikiem końcowym oraz że zapoznał się i w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Serwisu.
 5. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Licencji i akceptuje jej postanowienia oraz zobowiązuje się korzystać z pobranych z Serwisu materiałów w zakresie i na warunkach udzielonej Licencji.
 6. Redakcja udziela Użytkownikowi końcowemu Licencji do rozpowszechniania materiałów pobranych drogą elektroniczną przez Użytkownika ze strony Serwisu MondayNews.pl, w zakresie wskazanym w niniejszej Licencji.
 7. Przedmiotowa Licencja nie obejmuje prawa do rozpowszechniania pobranych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.
 8. Materiały udostępniane na warunkach niniejszej licencji podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904.).
 9. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Materiałów na warunkach innych niż określone w niniejszej Licencji lub prawie autorskim.

§2. ZAKRES LICENCJI

 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie upoważnienia do rozpowszechniania Materiałów, które Użytkownik zamierza pobrać z zasobów Serwisu Redakcji drogą elektroniczną w imieniu i na rzecz Redakcji lub osób trzecich, których Materiały znajdują się w zasobach Serwisu, na podstawie odrębnej umowy.
 2. Redakcja, działając w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu i na rzecz osób trzecich, udziela Użytkownikowi na czas nieoznaczony niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na rozpowszechnienie pobranych z Serwisu Materiałów na następujących polach eksploatacji:
 3. zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką audiowizualną oraz wizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu, a w szczególności na kasetach DAT, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, a także techniką drukarską i poligraficzną,
 4. wprowadzanie do obrotu,
 5. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb realizacyjnych,
 6. wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
 7. wprowadzenie do sieci multimedialnych, w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
 8. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz uploading i downloading,
 9. użyczenie,
 10. najem, dzierżawa,
 11. publiczne odtworzenie,
 12. nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu i formy, przez stację naziemną,
 13. nadawanie za pośrednictwem satelity,
 14. nadawanie w sieciach interaktywnych, w tym webcasting oraz simulcasting,
 15. przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu lub dźwięku,
 16. wprowadzanie zmian, modyfikacji i artystycznych opracowań,
 17. wystawienie,
 18. wyświetlanie.
 19. Redakcja upoważnia Użytkownika do dokonywania skrótów w pobranych materiałach oraz do modyfikacji technicznych w celu dostosowywania materiałów do środków przekazu i nośników.
 20. Na podst. art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Redakcja udziela Użytkownikowi Licencji nieodpłatnie.
 21. Użytkownik nie może udzielać sublicencji.
 22. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z pobranych Materiałów z zachowaniem praw osób trzecich, natomiast Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw.
 23. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wykorzystania pobranych materiałów w sposób niezgodny z udzieloną Licencją oraz przepisami prawa.
 24. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień Licencji Redakcja może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
 25. W przypadku wystąpienia przeciwko Redakcji przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z korzystania z Materiałów przez Użytkownika z naruszeniem postanowień Licencji, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić w miejsce Redakcji do postępowania oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez Redakcję w związku z dochodzeniem tych roszczeń przez osoby trzecie.
 26. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo do wskazania Serwisu MondayNews.pl jako źródła pochodzenia publikowanego lub rozpowszechnianego Materiału i do oznaczenia tego Materiału logotypem lub nazwą Serwisu.

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji.
 2. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Licencją, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Serwisu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Stronami, a wynikające z niniejszej Licencji, będą rozstrzygane przez Sąd dla m.st. Warszawy.

Menu