×
Biznes i gospodarka separator
Budownictwo Energetyka Handel Infrastruktura Motoryzacja Nieruchomość Przemysł Rolnictwo Telekomunikacja Transport Turystyka Ubezpieczenia
Bankowość i finanse separator
Banki Fundusze Giełda Inwestycje Kredyty Lokaty Waluty
Nowe technologie separator
Audio-Wideo Fotografia Internet Komputery Oprogramowanie Telefony
Społeczeństwo separator
Konsument Podatki Praca i kariera Prawo Problemy społeczne Samorząd
Edukacja separator
Dziecko Nauka Szkolnictwo
Media separator
Internet Public Relations Reklama i marketing Telewizja, radio, prasa
Zdrowie i uroda separator
Choroby Kosmetyki Leczenie Leki i preparaty Medycyna Porady lekarza Profilaktyka Żywienie
Kultura separator
Film Literatura Muzyka Sztuka Teatr
Lifestyle separator
Dom i ogród Gwiazdy Kulinaria Moda Podróże Styl życia Wnętrza Zakupy
Opinie i komentarze separator
Bankowość Finanse Gospodarka Handel Marketing Materiał eksperta Podatki Polityka krajowa Polityka zagraniczna Praca i kariera

LICENCJA NA PUBLIKACJE I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stronami niniejszej umowy są:
  1. Dostawca Treści – podmiot, który podał swoje dane i przesłał materiały audio, wideo, fotograficzne, graficzne lub tekstowe, zwane dalej łącznie Materiałami, poprzez formularz „Prześlij newsa”, znajdujący się pod adresem https://mondaynews.pl/przeslij-newsa/.
  2. Redakcja, Serwis – MondayNews Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000693116).
 2. Dostawca Treści oświadcza, że jest jedynym właścicielem majątkowych praw autorskich do Materiałów, przesłanych do Serwisu. 
 3. Dostawca Treści oświadcza, że dane, podane przez niego w formularzu „Prześlij newsa”, są zgodne ze stanem faktycznym. 
 4. Dostawca Treści oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności Serwisu i niniejszej Licencji oraz udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dostawca Treści udziela Redakcji licencji na publikację i rozpowszechnianie Materiałów w zakresie wskazanym w niniejszej Licencji.
 6. Niniejsza Licencja obejmuje wszelkie Materiały przesłane przez Dostawcę Treści Redakcji za pomocą formularza „Prześlij newsa”, dostępnego w pod adresem https://mondaynews.pl/przeslij-newsa/.

§2. 
ZAKRES LICENCJI

 1. Licencja obejmuje prawo do korzystania z każdego z Materiałów, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, poprzez umieszczenie ich w Serwisie, a także rozpowszechnianie w innych serwisach na portalach internetowych, w tym u partnerów Serwisu, oraz we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym w innych mediach.
 2. Redakcja ma prawo korzystać z Materiałów w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką audiowizualną oraz wizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu, a w szczególności na kasetach DAT, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również techniką drukarską i poligraficzną,
  2. wprowadzanie do obrotu,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb realizacyjnych,
  4. wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych, tj. SMS, MMS i przekazu interaktywnego,
  5. wprowadzenie do sieci multimedialnych, w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz uploading i downloading,
  7. użyczenie,
  8. najem, dzierżawa,
  9. publiczne odtworzenie,
  10. nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu i formy, przez stację naziemną,
  11. nadawanie za pośrednictwem satelity,
  12. nadawanie w sieciach interaktywnych, w tym webcasting oraz simulcasting,
  13. przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu lub dźwięku,
  14. wprowadzanie zmian, modyfikacji i artystycznych opracowań,
  15. wystawienie,
  16. wyświetlanie.
 3. Redakcja może wykorzystywać ww. prawa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w celach informacyjnych oraz na potrzeby promocji i/lub reklamy Redakcji w nieograniczonym nakładzie oraz w wybranym przez siebie czasie i bez ograniczeń terytorialnych.
 4. Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dostawca Treści udziela Redakcji Licencji nieodpłatnie.
 5. Licencja zostaje udzielona na czas nieograniczony. Dostawca Treści może wypowiedzieć licencję jedynie w przypadku korzystania z licencji przez Redakcję w sposób niezgodny z niniejszą umową.
 6. Licencja ma charakter niewyłączny.
 7. Redakcja ma prawo udzielania dalszych licencji (tzw. sublicencji).
 8. Rozpowszechnianie Materiałów zgodnie z udzieloną licencją jest prawem, a nie obowiązkiem Redakcji. 
 9. Licencja obejmuje możliwość ingerencji w integralność Materiałów w zakresie zmian dokonywania skrótów w pobranych materiałach oraz do modyfikacji, stylistycznych i technicznych (w tym m.in. tytułów, leadów, treści właściwej) w celu dostosowywania materiałów do środków przekazu i nośników. 
 10. W przypadku publikacji Materiałów, Redakcja może wskazać imię i nazwisko ich autora lub nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną, wskazanego przez Dostawcę Treści jako autora/autorów, jednak nie ma takiego obowiązku. 

§3. 
ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH

 1. Dostawca Treści oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Jeżeli po udzieleniu licencji, objętej niniejszą umową, ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich do Materiałów i zostaną one zgłoszone wobec Redakcji lub podmiotów, którym Redakcja udzieliła sublicencji, w zakresie zgodnego z niniejszą umową korzystania z Materiałów (w szczególności roszczenia wynikające z praw autorskich), Dostawca Treści będzie zobowiązany zwolnić Redakcję lub podmioty, którym Redakcja udzieliła sublicencji z odpowiedzialności wynikającej z powyższych tytułów, a w przypadku braku takiej możliwości naprawić wszelkie szkody wyrządzone Licencjobiorcy lub podmiotom, którym Redakcja udzieliła sublicencji z powodu takich wad. Za szkody w zakresie powyższego zapisu rozumie się w szczególności wszelkie koszty, jakie Licencjobiorca poniesie w związku z wytoczonymi powództwami czy zawartymi ugodami, także koszty pomocy prawnej czy niezbędnych ekspertyz. 
 3. W wypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w §3 ust. 2, Redakcja ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Dostawcę Treści i udzielenia wszelkich istotnych informacji. W przeciwnym wypadku ponosić będzie odpowiedzialność za szkodę będącą wynikiem opóźnienia w przekazaniu niezbędnych informacji. 
 4. W przypadku sporu sądowego, wytoczonego przeciwko Redakcji w zakresie opisanym w ust. 2, Dostawca Treści po poinformowaniu o tym fakcie przez Redakcję ma obowiązek, w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od otrzymania informacji, wstąpienia do sprawy po stronie Redakcji w charakterze interwenienta ubocznego poprzez złożenie w sądzie, w którym toczy się przedmiotowe postępowanie odpowiedniego oświadczenia, a w przypadku wyrażenia takiej zgody przez strony postępowania – wejść w spór sądowy w miejsce Redakcji.

§4. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji.
 2. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Licencją, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Serwisu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Stronami, a wynikające z niniejszej Licencji, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla m.st. Warszawy.
Przewiń do góry